เกี่ยวกับองค์กร

SAN

มูลนิธิอันดามัน

ภารกิจ

สนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบ้าน ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๗ มูลนิธิอันดามันได้เกิดจากการรวมตัวกันของ 6 องค์กรพัฒนาสังคม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาชุมชนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิยังคงส่งเสริมสนับสนุนการรวมตัวเพื่อพึ่งพาตนเองของชุมชนในการบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูอาชีพ วิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ง ตลอดจนอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยชุมชนชาวบ้านเป็นแกนหลัก

วัตถุประสงค์องค์กร

1. เพื่อส่งเสรีมการศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์ทรัพยากร ในพื้นที่ชายฝั่ง ลุ่มน้ำและทะเลอย่างยั่งยืน
2. เพื่อดำเนินการให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ชายฝั่ง ลุ่มน้ำและทะเลอย่างยั่งยืน
3. สนับสนุนการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและการพัฒนาองค์กรชุมชนตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชน
4. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างภาคประชาชน ภาควิชาการภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ รวมถึงความร่วมมือเพื่อการการพัฒนาทียั่งยืนระหว่างประเทศ
5. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง มิให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

ปรัชญา
องค์กร

การมีส่วนร่วม

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเป็นเจ้าของ คิด และปฏิบัติการกิจกรรมฟื้นฟู มีความเข้มแข็งสามารถจัดการและพึ่งพาตนเอง ตลอดจนประสานภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ได้ด้วยดี

การฟื้นฟู

การฟื้นฟูชุมชนในการบรรเทาทุกข์และประสานความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการฟื้นฟูชีวิต อาชีพ ชุมชน คุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้งในระยะเริ่มต้น ระยะกลาง และระยะยาว

การจัดการตนเอง

การพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการจัดการตนเองของชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น การปกครองตนเอง กองทุน พัฒนาชุมชน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นต้น

การปรับตัว

การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีมาก่อน เช่น ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน น้ำสะอาด การถนอมใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น