"ทุกๆคนคือคนสำคัญในการทำให้ธรรมชาติคงอยู่ และทุกคนจะได้รับผลประโยชน์นั้นร่วมกันในที่สุด เพราะธรรมชาติคือบ้านของทุกคน"

สถานการณ์หญ้าทะเล วิกฤตมากสำคัญมากกระทบระบบนิเวศน์ ต้องช่วยกัน.

โครงการหญ้าทะเล

ทรัพยากรหญ้าทะเลเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หากิน วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตในทะเล รวมทั้งเป็นอาหารของเต่าตนุและพะยูน ช่วยรักษาระบบนิเวศน์
ตลอดจนช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่ง

ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และขยายพื้นที่หญ้าทะเล

ศึกษาวิจัยปลูกหญ้าทะเล เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร และขยายความร่วมมือในการอนุรักษ์และปลูกหญ้าทะเลกับทุกภาคส่วน...
อ่านต่อ

โครงการอนุรักษ์พะยูน

พะยูน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่อาศัยอยู่ในทะเล ซึ่งพบมากในทะเลอันดามันของประเทศไทย ปัจจุบันในทะเลอันดามัน มีครอบครัวพะยูน ราวๆ 150 ตัว ในบริเวณเกาะมุกและเกาะตะลิบง จังหวัดตรัง

การกำหนดพื้นที่อนุรักษ์

พะยูนในประเทศไทยยังจัดอยู่ในภาวะวิกฤต แหล่งหญ้าทะเลอันเป็นแหล่งอาหารของพะยูนที่มีอยู่ในจำนวนน้อย และการติดเครื่องมือและโดนใบพัดเรือประมง ทำให้เราจำเป็นประสานงานเพื่อกำหนดเขตแนวชะลอความเร็วเรือ และข้อตกลงต่างๆ...
อ่านต่อ

ปัญหาขยะทะเล

ปริมาณไมโครพลาสติก จากการแตกตัวของขยะพลาสติก บริเวณก้นทะเลมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

ลดปริมาณพลาสติกใช้แล้วทิ้ง

โครงการลดพลาสติกในทะเล และ พื้นที่ชายฝั่ง
เพื่อลดจำนวนนาโนพลาสติกและสารปนเปื้อนทางทะเล
อ่านต่อ

เศรษฐกิจชุมชน

เพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น
มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้าใจตัวเองว่ามีดีอะไรและต่อยอดนำเสนอจาก ทรัพยากรที่มี

วิสาหกิจชุมชน

พัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ชายฝั่ง
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
อ่านต่อ

ขยะชุมชน

ชุมชนชายฝั่งอันดามัน ได้ร่วมมือ ร่วมใจ
ในการคัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

การจัดการและคัดแยกขยะ

การจัดการและคัดแยกขยะบนบก เป็นสัญญาณเบื้องต้นที่จะช่วยลดปริมาณขยะลงสู่ทะเล และช่วยให้เรามีทรัพยากรที่สมบูรณ์ได้อย่างยาวนาน
อ่านต่อ

ท่องเที่ยวชุมชน

เน้นการเชิดชูทรัพยากรธรรมชาติ
กระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวและชุมชน

ส่งเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น

มุ่งเน้นการพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อ ให้สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้
อ่านต่อ

ป่าชายเลน

เจตคติในการดูแลรักษาป่าชายเลน และป่าชุมชน เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

สมดุลและยั่งยืน

เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต และการรักษาแหล่งทรัพยากรทางระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของพื้นที่ชายฝั่ง
อ่านต่อ

เริ่มที่เรือและเริ่มที่เรือน

เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ คิด ปฏิบัติ และ แก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ และมีความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง ในระยะยาว

โลกทะเลเรา เดือด !!!

ภาวะโลกเดือด สู่สภาวะ ทะเลเดือด

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า Green house effect แต่ effect นี้ ไม่ได้กระทบแค่บนบกอีกต่อไป

การรับมือของชุมชนชายฝั่ง ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น สัตว์ทางทะเลเสียชีวิตเพราะระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง อาหารลดลง อากาศแปรปรวน พื้นที่ทางชายฝั่งได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำที่เปลี่ยนไป
อ่านต่อ

โซลาร์เซลล์ เพื่อ รพสต

พลังงานสะอาดสำหรับโรงพยาบาลชุมชน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

สถานีพลังงานไฟฟ้าชุมชน

ตัวอย่างสถานีพลังงานสะอาด
เพื่อชุมชนพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน

อบรมช่างโซลาร์ชุมชน

ฝึกชาวบ้านในชุมชนให้มีงานทำ
และประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดด้วยตัวเอง

พื้นที่ พัฒนาร่วมมือตัวอย่าง ของชุมชน

สัญลักษณ์
พลังงานสะอาด
หญ้าทะเล
ซั้งกอปลา
ป่าชุมชน
ขยะชุมชน
โครงการบ้านบวก

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมระดมทุน

กิจกรรมและความเคลื่อนไหวของมูลนิธิอันดามัน

current projects
Comments (0)
เม.ย. 29, 2024
บันเบ๋อ คืออะไร?
บันเบ๋อ เป็นชื่อเรียกเขตทางทะเล มาจากคำที่ชาวบ้านเรียก”ทะเลบัน“ จาก“หัวเขาตะบัน หรือ เขาตะบันเสมอ“ ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือ “เสมอเป็นแนวเดียวกันกับภูเขาในแนวหัวแหลมบังโก๊ะ” ซึ่งเป็นปลายแหลมบนแผ่นดินใหญ่บริเวณตำบลทุ่งบุหลัง และลดทอนเสียงเรียกกันในภาษาชาวบ้านมาเป็น”บันเบ๋อ“นั่นเอง
ซึ่งคำว่า บันเบ๋อ จะเอาใช้เวลาชาวประมงออกเรือเพื่อจดจำพิกัดทางธรรมชาติ เมื่อออกทะเล จนปัจจุบัน ได้เป็นแนวเขตพื้นที่ ที่ชาวประมงพื้นบ้าน ช่วยกันดูแล และจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มีพื้นที่ปลอดภันสำหรับการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติ การฟื้นฟูเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ เฝ้าระวังการกระทำผิดกฏหมาน ร่วมกับชุมชน ในตำบลขอบคลาน และสร้างจิตสำนึกภายในชุมชนโดยมีพื้รที่ไม่น้อยและไม่มากจนเกินไป เป็น “ขอบเขตของพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บันเบ๋อ“
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล#บันเบ๋อ จำนวน 10,672 ไร่ ในตำบล ขอนคลาน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล
มูลนิธิอันดามัน (โดยท่านสมยศ โต๊ะหลัง) ร่วมเซ็น MOU กับภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย อาทิ หน่วยงานราชการอำเภอทุ่งหว้า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ขอนคลาน สำนักงานประมงจังหวัดสตูล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภทตรา สมาคมชาวประมงพื้นบ้านขอบคลาน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 และ สมาคมรักษ์ทะเลไทย ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการผลผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำ ร่วมสนับสนุนให้ชาวประมงพื้นบ้านมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน ตลอดจนเป็น อาสาสมัครชุมชน เพื่อช่วยกันเฝ้าระวัง #เขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลบันเบ๋อ ให้คงอยู่ร่วมกันชุมชนอย่างยั่งยืน
ข้อตกลงชุมชนขอนคลานและเขตอนุรักษ์ทะเลบันเบ๋อ
👉ในการทำแหล่งปะการังเทียม โซนบ้านปลา “การังเต่า”
👉โซนแหล่งปล่อยพันธุ์ปูม้า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำ
👉โซนแหล่งทดลองปลูกหญ้าทะเล พิกัด 47N,X:575365 Y: 771294
👉ข้อห้ามการทำประมงในพื้นที่เขตอนุรักษ์จากเครื่องมือประมงที่ไม่เหมาะสม เช่น อวนรุน อวนลาก ไซ ที่มีขนาดต่ำกว่า 2.5 นิ้ว โพงพาง รั้วไซมานกั้นซู่/ลี่ ละวะ โป๊ะ ยก จันทา และวิธีการที่คล้ายคลึงกัน
👉ห้ามทำประมงโดยเครื่องมือคราดหน้าดินประกอบเรือยนต์
👉ห้ามทำประมงโดยอวนประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และในเวลากลางคืน
👉ห้ามทำประมงในระยะ 200 เมตร รอบซั้งกอบ้านปลา
👉ห้ามใช้เครื่องมือกระทุ้งน้ำ ที่มีลักษณะไล่ต้อนต่อสัตว์ในซั้งกอปลา
Read More
current projects
Comments (0)
มี.ค. 30, 2024
กิจกรรมรวมพลคนรักษาทะเล "เก็บขยะทะเลเกาะตะเกียง ลดมลภาวะทางทะเลและภัยสุขภาพจากไมโครพลาสติก" ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 อ่านสรุปกิจกรรม กรุณาคลิ๊กด้านล่าง>> https://saveandamannetwork.org/cleanouroceanwithsanandfriends  
Read More
current projects
Comments (0)
มี.ค. 15, 2024
เกาะหมู!! พร้อมเดินหน้าสู่เกาะสีเขียว
ภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
ในการร่วมรณรงค์การลดใช้พลาสติก และการคัดแยกขยะบนเกาะ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการขยะที่ดี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยังยืน
วันที่ 14 มีนาคม 2567
มูลนิธิอันดามันร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร จัดกิจกรรม ลงนามบันทึกความร่วมมือตำบลเกาะสุกร ว่าด้วย
"การขับเคลื่อนเกาะหมู Go Green ลดภัยสุขภาพจากไมโครพลาสติกในทะเล" โดยมีผู้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร
2. ผู้นำชุมชนตำบลเกาะสุกร
3. อาสาสมัครสาธารณะสุขหมู่บ้าน (อสม)
4.อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม)
5.รพ.สต. เกาะสุกร
6.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7
7. อปพร.ตำบลเกาะสุกร
8.มูลนิธิอันดามัน
โดยได้รับเกียรติจาก นาย อมรรัตน์ มากเอียด ปลัดอำเภอปะเหลียน มาเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ ฉบับนี้ ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ข้อความ
Read More
current projects
Comments (0)
มี.ค. 11, 2024
วันที่ 11 มีนาคม 2567
มูลนิธิอันดามัน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านมดตะนอย หมู่ที่3 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง จ.ตรัง ภายใต้โครงการปุ้มปุ้ย Save the ocean โดยมี นายทรงกรด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มาเป็นประธานในพิธี
มีกิจกรรมจัดซุ้มผลิตภัณฑ์ที่ Reuse จากขยะและเครื่องมือประมงที่ชำรุดแล้ว และการให้ความรู้วิธีการปลูกหญ้าทะเล โดย อ. พรเทพ จาก มทร.ตรัง และเก็บขยะริมชายหาดบ้านมดตะนอย และสันหลังมังกร
 
 
11
Read More
current projects
Comments (0)
มี.ค. 08, 2024
เครือข่ายสตรีประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้อง รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งอาชีพ รายได้ ของเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน ที่ส่งต่ออาหารทะเลปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ 🐬🐟🐠🦑
ด้วยในช่วงหลายทศวรรษ ที่ผ่านมา เราเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน ได้ช่วยกันดูแล รักษา ฟื้นฟู ระบบนิเวศ ช่ายฝั่งทะเลซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน แหล่งอาหารทะเลสำหรับทุกคน
เราทีกติกาชุมชนป้องกันเครื่องมือประมงที่ทำลายล้างทุกชนิด เราช่วยปกป้องคุ้มครองแหล่งหญ้าทะเล อนุรักษ์พะยูนฝูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเราทำกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลในรูปแบบต่างๆ มาอย่างยาวนาน
บัดนี้ กลับมีร่างกฎหมายที่ไม่เอื้อให้เกิดการทำประมงอย่างยั่งยืน เราจึงขอร่วมพลังกับเครือข่ายสตรีประมงพื้นบ้านทั่วประเทศ ในการหยุดยั้งร่างกฎหมายประมง ที่เอื้อให้เครื่องมือประมงทำลายล้าง ให้เข้ามาทำประมงอย่างถูกกฎหมายในพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งถือเป็นหายนะอย่างร้ายร้างต่อทรัพยากรและระบบนิเวศที่เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษา
ในนามสมาคมเครือข่ายสตรีประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง เราขอคัดค้าน การกำหนด เรือประมงที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ที่ใช้เครื่องมือประมง ดังต่อไปนี้ สามารถออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านได้
๑) อวนลากแผ่นตะเฆ่
๒) อวนลากคานถ่าง
๓) อวนล้อมจับ
๔) อวนล้อมจับปลากะตัก
๕) อวนครอบปลากะตัก
๖) อวนช้อนหรืออวนยกปลากะตัก
๗) คราดหอยลาย
๘) คราดหอยแครง
๙) คราดหอยอื่นๆ
รวมทั้งการอนุญาตให้อวนล้อมปั่นไฟ ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำวัยอ่อนอย่างรุนแรงที่สุด และขอให้มีการกระจายอำนาจให้กับคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
Read More
current projects
Comments (0)
มี.ค. 06, 2024
มูลนิธิอันดามัน ได้ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.สตูล และกลุ่มสตูลรักษ์เล โรงเรียนบ้านท่ายาง จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบางศิลา ต.ละงู อ.ละงู จังหวัดสตูล เพื่อ ปลูกฝังเรื่องขยะให้เด็กๆ เข้าใจ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัจจุบัน และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต
ปัญหาขยะนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่ดูจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกๆ วัน ขยะทะเลส่วนใหญ่นั้น กว่า 80% มาจากขยะบนบก จากบ้านเรือน ชุมชน เมือง หรือการท่องเที่ยว ที่ถูกทิ้งและกำจัดอย่างไม่ถูกต้องลงสู่แม่น้ำ บางส่วนติดค้างอยู่ในป่าชายเลน ก่อนขยะที่เหลือจะไหลผ่านปากแม่น้ำและลงสู่ทะเล
ขยะเหล่านี้สร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ทั้งจมฝังอยู่ในตะกอนพื้นท้องน้ำ ติดพันสัตว์ทะเล บางส่วนถูกสัตว์ทะเลกินจนทำให้เสียชีวิต และสุดท้ายย้อนกลับมามีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ นับวันขยะทะเลจะเพิ่มปริมานขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นปัญหาไมโครพลาสติกที่กำลังคุกคามนุษย์อยู่ในปัจจุบัน
+2
Read More
current projects
Comments (0)
ก.พ. 21, 2024
เกาะกระดาน ชายหาดสีเขียว การท่องเที่ยวยั่งยืน
ผู้แทนมูลนิธิอันดามัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน จำนวน 150คน ภายใต้โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
โดยบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสัมพันธ์ เรื่อง "การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ ท่าเทียบเรือปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
Read More
current projects
Comments (0)
ก.พ. 14, 2024
การร่วมกันผลักดันพลังงานสะอาด ในการบันทึกความร่วมมือ MOU ติดตั้งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) กับ อบต.ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงานจากฟอสซิล ไปสู่พลังงานสะอาด และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อโลกที่ยั่งยืน
มูลนิธิอันดามันได้ร่วมมือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกภาคส่วนและทุกระดับ รวมถึงพัฒนาช่างชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการขยายตัวของการใช้พลังงานสะอาด และ สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
และนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิอันดามัน
โปรดติดตามกำหนดการอบรมฟรี!! ช่างโซลาร์เซลล์ประจำจังหวัดสตูล ได้ในเร็วๆนี้
Read More

สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ ทุกพื้นที่กำลังขยับเดินเรื่องวิถีชีวิต การเป็นอยู่ รายได้ ทรัพยากร เศรษฐกิจชุมชน

แต่ทำอย่างไรเราจะได้มีส่วนร่วม และเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและท้องทะเล ด้วยการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างถูกวิธี พร้อมปกป้องและดูแลรักษา ให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงในอนาคต ให้เป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ของจังหวัด ของประเทศ ของโลกใบนี้

"แถบรอบเกาะเรานี้ ยังมีทรัพยากรทางทะเลชุกชุมมาก เรือจากที่ไหนๆก็นิยมมาหากินกันแถบนี้ พวกเราไม่ต้องออกเรือไกล ไปสิบนาทีก็ได้ทำกินแล้ว ต้องช่วยกันรักษาและฟื้นฟู คู่ไปกับการปกป้องอย่าให้ใครมาทำร้าย ทำลายเกินพอดี"

LINE

ติดตาม
กิจกรรม
ของเรา

พันธมิตร