ปฏิญญาลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปฏิญญาลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Green & Blue Island

เกาะลันตา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกระบี่ 

    มีประวัติความเป็นมาที่มีการจดบันทึกมากว่า100 ปี ในอดีตชุมชนเมืองเก่าศรีรายาป็นชุมชนที่รุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมทางทะเลเลียบฝั่งอันดามัน มีการเดินเรือโดยสารและเรือสินค้าผ่านไปมาระหว่างเมืองระนอง เมืองตะกั่วป่า เมืองภูเก็ต เมืองพังงา เมืองกระบี่ เมืองตรัง และเมืองสตูล ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าติดต่อเชื่อมโยงกับ ปีนัง สิงคโปร์และพม่า ฯลฯ 

    จากการที่เกาะลันตาเป็นชุมชนที่มีความสำคัญทางการค้าจึงได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเกาะลันตา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2444 และได้ก่อตั้งอาคารที่ว่าการอำเภอบริเวณชุมชนเมืองเก่าศรีรายาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

 ปัจจุบันอำเภอเกาะลันตา 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก 

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในประเทศแถบยุโรปและสแกนดิเนเวีย นิยมมาท่องเที่ยวและพักผ่อนยังเกาะลันตา ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะลันตามีอัตราการเจริญเติบโตสูงเป็นอันดับต้นของประเทศและของภูมิภาค 

ซึ่งนอกจากโรงแรมและรีสอร์ตระดับ 5 ดาว ยังมีที่อยู่อาศัย ประเภทวิลล่า และบ้านพักตากอากาศในพื้นที่เกาะลันตาเป็นจำนวนมาก และในอนาคตจะมีโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวระดับ High Class ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่จะเดินทางมาเที่ยวยังเกาะลันตา 

เนื่องจากเกาะลันตามีโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมในทุกด้าน

 

    ด้วยเหตุนี้ทางอำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ รักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน จึงนำมาสู่การทำ ข้อตกลงร่วมกัน

 

“ปฏิญญาอ่าวลันตา: การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue and Green Island”

เกาะลันตา หมู่เกาะแห่งความสุข

ความร่วมมือจากภาคีเกาะลันตา

โดยความร่วมมือจาก ภาคีเกาะลันตาหลายฝ่าย ประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยว ชุมชน มีความตระหนักในคุณค่า ความสำคัญของประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรมคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอำเภอเกาะลันตา ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการคุ้มครองรักษาควบคู่ไปกับการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และมีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ลงนามและร่วมกัน ประกาศ “ปฏิญญาอ่าวลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island”

มูลนิธิอันดามันเข้าร่วม พิธีลงนามพร้อมร่วมเสวนา “ปฏิญญาอ่าวลันตา : การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue and Green Island” ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

นำโดย ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ เป็นประธาน รวมทั้งนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นเกียรติ และมีหน่วยงานร่วมลงนามปฏิญญา รวม 47 หน่วยงานในจังหวัดกระบี่

ปฏิญญามีจุดประสงค์เพื่อกำหนดเจตจำนงและหมุดหมายของการพัฒนาเกาะลันตาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้องควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

——————————ตามธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Facebook
Pinterest
Reddit
Threads

สถานที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม