ประวัติสมาคมชาวประมงพื้นบ้าน
จังหวัดตรัง

สมาคมชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง

สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรังทำงานร่วมกับมูลนิธิอันดามัน 

ในฐานะ Partner ที่ดีและสนับสนุนการดำเนินการร่วมกับชาวประมงและชาวบ้านที่พื้นที่ ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกัน เพื่อส่งเสริมในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ให้ มีจิตสำนึก และ ตระหนักในคุณค่าของท้องทะเล และสามารถดูแลทรัพยากรในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

ตราสัญลักษณ์สมาคมชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมาของสมาคมชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง

ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรังได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน ได้จนทะเบียนเป็นสมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 มีสมาชิกจาก
กลุ่มองค์กรชุมชนชายฝั่งประมาณ 2,500 คน จาก 40 หมู่บ้าน 5 อ าเภอ ได้แก่ อำเภอสิเกา อำเภอกันตัง
อำเภอย่านตาขาว อำเภอหาดส าราญและอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งพะยูน โลมา เต่าทะเล หญ้าทะเล ปะการัง
และป่าชายเลน
2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนชายฝั่ง วัฒนธรรมและศาสนา รวมทั้งการ
พัฒนาองค์กรชุมชน
3) เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ
องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อกิจการสาธารณประโยชน์และการพัฒนาที่ยั่งยืน


โครงสร้างกรรมการสมาคมชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง

ผลการดำเนินงานของสมาคมชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง และมูลนิธิอันดามัน

การอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล โดยชุมชนชายฝั่งชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง
1. กติกาชุมชนในการอนุรักษ์พะยูน หญ้าทะเล และระบบนิเวศชายฝั่ง
2. กำหนดเขต อนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล
3. เฝ้าระวังการลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย และทำลายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน
4. จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4.1 ทำซั้งกอบ้านปลา
4.2 ธนาคารปูม้า
4.3 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
4.4 เพาะและปลูกหญ้าทะเล
4.5 ปลูกป่าชายเลน
4.6 อื่นๆ

พันธมิตร