โซลาร์เซลล์ เพื่อ รพสต

พลังงานสะอาดสำหรับโรงพยาบาลชุมชน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

สถานีพลังงานไฟฟ้าชุมชน

ตัวอย่างสถานีพลังงานสะอาด
เพื่อชุมชนพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน

อบรมช่างโซลาร์ชุมชน

ฝึกชาวบ้านในชุมชนให้มีงานทำ
และประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดด้วยตัวเอง

พื้นที่ พัฒนาร่วมมือตัวอย่าง ของชุมชน

สัญลักษณ์
พลังงานสะอาด
โรงไฟฟ้าชีวมวล
โรงไฟฟ้าขยะ

พันธมิตร