ปฏิญญาลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. การอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรชายฝั่งทะเล

ประมงยั่งยืน และการอนุรักษ์เเหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำในชุมชน ได้แก่ ป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง ฯลฯ เพื่อการใช้ประโยน์อย่างยั่งยืนในชุมชน เชื่อมโยงกรท่องเที่ยวกับการประมง

เป้าหมาย : 

 • ให้การทำประมงอยู่คู่กับชุมชนเเละทำได้ตลอดทั้งปี 
 • สร้างกลไกการตลาด การทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน 
 • อนุรักา์พันธ์สัตวืน้ำเเละฟื้นฟูพันธ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่หายากเพื่อความสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางทะเลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
 • เพิ่มโอกาสในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจในชุมชน 
 • เพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ

วิธีการ : 

 1. สร้างข้อตกลงระหว่างชุมชนเเละอุทยาน
 2. ทำธนาคารสัตว์น้ำในชุมชนจัดให้มีตลาดอาหารทะเลจากชุมชน
 3. ขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 4. ส่งเสริมการแปรรูปสัวต์น้ำ
 5. สร้างข้อตกลงในเรื่องการทำประมงในพื้นที่สัตว์น้ำใช้ขยายพันธุ์ 
 6. สนับสนุนให้มีการทำประมงเชิงการท่องเที่ยว 

ภาคีเครือข่าย : 

 • ทุกองค์การภายใต้ปฏิญญาลันตา

2.

ประเด็น :  ทุกหมู่บ้านมีป่าชุมชน (ป่าพรุ/ชายหาด/ป่าชายเลน) ป่าใช้สอย

เป้าหมาย : 

 1. สร้างความเป็นเจ้าของในการช่วยกันดูแลรักษา
 2. ลดภาวะโลกร้อน สร้างคาร์บอนเครดิต
 3. ป่าสมบูรณ์

วิธีการ : 

 1. สร้างกติกาชุมชน
 2. การจัดทำแนวเขต
 3. จดแจ้งเป็นป่าชุมชน
 4. ลาดตระเวน/ดูแลร่วมกัน
 5. ช่วยกันใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

หุ้นส่วนพัฒนา/ ภาคีความร่วมมือ

 1. ทช.
 2. ป่าชายเลน
 3. ประมง
 4. ส่วนปกครอง
 5. อำเภอ
 6. อปท.
 7. เจ้าท่า

ประเด็น : ตลาดสินค้าชุมชนสู่โรงแรมในเกาะลันตา(ปลาผัก)ร้านอาหาร

เป้าหมาย : เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชน

วิธีการ :

หุ้นส่วนพัฒนา/ ภาคีความร่วมมือ :

 1. โรงแรม รีสอร์ท
 2. ภาคท่องเที่ยว
 3. ภาคเอกชน

 

ประเด็น : เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ (ปูดำ สัตว์น้ำอื่นๆ) 

เป้าหมาย : 

– มีแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชุมชน

–  7 พื้นที่ 7 หมู่บ้าน

วิธีการ : 

 1. ประชุมสร้างความเข้าใจ
 2. กำหนดระเบียบกติกา

หุ้นส่วนพัฒนา/ ภาคีความร่วมมือ

 1. ภาครัฐ ภาคเอกชน
 2. ประมง ศูนย์ปราบปรามประมง (ใบไม้เขียว)
 3. ทช.

ประเด็น :  เวทีสร้างความร่วมมือการประกอบอาชีพ/ทับตลิ่ง ปิดอ่าว

เป้าหมาย : 

– ให้เกษตรกรทำเคยมีความสบายใจ

–  ส่งเสริมนโยบายการขาย

วิธีการ : เวทีสร้างความเข้าใจทุกระดับ (ชุมชน ตำบล อำเภอ)

หุ้นส่วนพัฒนา/ ภาคีความร่วมมือ

 1. ประมง
 2. ประมง ศูนย์ปราบปรามประมง (ใบไม้เขียว)
 3. ทช.

2.

ประเด็น :  ทุกหมู่บ้านมีป่าชุมชน (ป่าพรุ/ชายหาด/ป่าชายเลน) ป่าใช้สอย

เป้าหมาย : 

 1. สร้างความเป็นเจ้าของในการช่วยกันดูแลรักษา
 2. ลดภาวะโลกร้อน สร้างคาร์บอนเครดิต
 3. ป่าสมบูรณ์

วิธีการ : 

 1. สร้างกติกาชุมชน
 2. การจัดทำแนวเขต
 3. จดแจ้งเป็นป่าชุมชน
 4. ลาดตระเวน/ดูแลร่วมกัน
 5. ช่วยกันใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

หุ้นส่วนพัฒนา/ ภาคีความร่วมมือ

 1. ทช.
 2. ป่าชายเลน
 3. ประมง
 4. ส่วนปกครอง
 5. อำเภอ
 6. อปท.
 7. เจ้าท่า

เกาะลันตา หมู่เกาะแห่งความสุข

Facebook
Pinterest
Reddit
Threads

สถานที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม