ปฏิญญาลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

3.พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว
และเศรษฐกิจเกื้อกูล Green & Blue Island

ประเด็น : พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว/ เศรษฐกิจเกื้อกูล

เป้าหมาย : สร้างแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย/ อุดรูรั่วในครัวเรือน/ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร/ ครัวลันตา

วิธีการ : 1. ปลูกเองกินเองขายเอง

  1. ลดการใช้เคมีในแปลงเกษตร
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยหมักใช้เองจากวัตถุดิบในชุมชน
  3. บริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน

หุ้นส่วนพัฒนา : เกษตรอำเภอ-จังหวัด/ อปท. /พัฒนาการอำเภอ/ ฯลฯ

ประเด็น : ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยในชุมชน

เป้าหมาย : กินอาหารปลอดภัย

วิธีการ :

  1. ลดสารเคมี
  2. สร้างจิตสำนึก/ให้องค์ความรู้ในเรื่องเคมีอินทรีย์

ภาคี :

  1. เกษตรอำเภอ
  2. อบต.
  3. อบจ.
  4. กรมทรัพยากรน้ำ
Facebook
Pinterest
Reddit
Threads

สถานที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม