ปฏิญญาลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

4.การท่องเที่ยวยั่งยืน

เกาะลันตาใหญ่ 

 

ประเด็น: การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน/ การจัดการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางการท่องเที่ยวเเละทางสุขภาวะ 

เป้าหมาย : 

 • ให้มีการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
 • ให้มีการอนุรักษ์/ ฟื้นฟู/ จัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติเเละวัฒนธรรมประเพณี 
 • สร้างการมีส่วนรวมของผู้คนในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 • พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเเละเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว 

วิธีการ : 

 1. ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชน
 2. เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวกระเเสหลักเพื่ออกแบบ (โรงเรียน/ รีสอร์ท/ ร้านค้า) การท่องเที่ยวร่วมกัน
 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับผู้ประกอบการโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วน 

ภาคี :  

 1. ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเกาะลันตา
 2. องค์กรชุมชนในเกาะลันตา 
 3. ภาครับเเละภาคีเครือข่ายภายใต้ปฎิญญาอ่าวลันตา  

ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตคนคลองยาง/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 • ทรัพยากร ได้แก่ ป่าไม้ (ป่าพรุ) อาหารทะเล นก ปลา ทะเลเพลิง อาหาร/ การเกษตรดี
 • ชมนกชมไม้
 • เทศกาลทะเลเพลิง
 • วัฒนธรรม-เข้าสุนัตหมู่

เป้าหมาย

 • เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลคลองยาง 
 • สร้างรายได้ 
 • เพิ่มโอกาสอาชีพให้คนคลองยาง
 • เกิดมัคคุเทศน์ชุมชน 
 • เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
 • เกิดการรวมตัวของอาชีพที่หลากหลายภายใต้การท่องเที่ยวเชิงวิถี 
 • สร้างนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการชุมชน

วิธีการ

 1. สำรวจแหล่งท่องเที่ยว/ จุดสำคัญของตำบล
 2. ประสานความร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแผนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
 4. ฝึกอบรมมัคคุเทศก์
 5. ค้นหาแกนนำคนรุ่นใหม่

ภาคี :

 1. อำเภอ
 2. อบต. 
 3. ททท.
 4. เอกชน 
 5. โรงแรม

 

ประเด็น : ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตคนคลองยาง/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 • ทรัพยากร ได้แก่ ป่าไม้ (ป่าพรุ) อาหารทะเล นก ปลา ทะเลเพลิง อาหาร/ การเกษตรดี
 • ชมนกชมไม้
 • เทศกาลทะเลเพลิง
 • วัฒนธรรม-เข้าสุนัตหมู่

เป้าหมาย

 • เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลคลองยาง 
 • สร้างรายได้ 
 • เพิ่มโอกาสอาชีพให้คนคลองยาง
 • เกิดมัคคุเทศน์ชุมชน 
 • เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
 • เกิดการรวมตัวของอาชีพที่หลากหลายภายใต้การท่องเที่ยวเชิงวิถี 
 • สร้างนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการชุมชน

วิธีการ

 1. สำรวจแหล่งท่องเที่ยว/ จุดสำคัญของตำบล
 2. ประสานความร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแผนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
 4. ฝึกอบรมมัคคุเทศก์
 5. ค้นหาแกนนำคนรุ่นใหม่

ภาคี :

 1. อำเภอ
 2. อบต. 
 3. ททท.
 4. เอกชน 
 5. โรงแรม
Facebook
Pinterest
Reddit
Threads

สถานที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม