ปฏิญญาลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

5.การเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับชุมชนท้องถิ่น

ศาลาด่านโมเดล

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านต้นทัง

โครงการบ้านบวก

สร้างมาตรฐานและกติกาในการผลิตสินค้าชุมชน

Facebook
Pinterest
Reddit
Threads

สถานที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม