ปฏิญญาลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

6.การลดภัยคุกคามจากไมโครพลาสติกและขยะทะเล

ประเด็น : การจัดการขยะ

เป้าหมาย : สุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน-ตำบล และสิ่งแวดล้อม

วิธีการ

 1. คัดแยกขยะ
 2. ขยะอินทรีย์สู่เกษตรอินทรีย์
 3. แปลงขยะเป็นมูลค่า
 4. ธนาคารขยะ (ศูนย์รวบรวมขยะในชุมชน)

หุ้นส่วนพัฒนา/ ภาคีความร่วมมือ

 1. อบต. / อบจ./ อำเภอ
 2. รพ.สต.
 3. โรงเรียน
 4. ร้านรับซื้อของเก่า และ ซาเล้ง
 5. ชมรมลันตารีไซเคิล

ประเด็น : การจัดการขยะต้นทาง/ ครัวเรือน

เป้าหมาย : ทุกครัวเรือนในตำบลคลองยาง

วิธีการ

 1. สร้างจิตสำนึกให้แก่คนในคลองยาง
 2. จุดคัดแยกขยะ
 3. อบรมสร้างความเข้าใจระบบจัดการขยะ
 4. มีพื้นที่นำร่อง (บ้านคลองยาง)

ภาคี

 1. องค์กรศาสนา (มัสยิด)
 2. โรงเรียน
 3. รพ.สต.
 4. อบต.
 5. อำเภอ

ประเด็น : ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (วัสดุย่อยสลายได้)

เป้าหมาย : คนตำบลคลองยางปลอดภัย

วิธีการ : รณรงค์สร้างความเข้าใจ

ภาคี

 1. เกษตร
 2. พช.
 3. แรงงาน
 4. อบต.
 5. อบจ
 
Facebook
Pinterest
Reddit
Threads

สถานที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม