ปฏิญญาลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

8.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ประเด็น : หนุน/เสริมกลุ่มเปราะบาง

 • ช่วยเหลือตนเองได้ > ส่งเสริมอาชีพ/สร้างรายได้
 • ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ > หาหน่วยงานช่วยเหลือ

เป้าหมาย : –

ประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมง

 • ปัญหาการต่อทะเบียนเรือ
 • ท่าจอดเรือ
 • ส่งเสริมอุปกรณ์ประมง

เป้าหมาย : ประกอบอาชีพแบบสบายใจ มั่นคงในอาชีพประมง

มีการทำประมงแบบยั่งยืน

ชาวประมงอยู่ดี กินดี ในวิถีที่เขาเลือกเอง

ชาวบ้านมีท่าเทียบเรือที่ปลอดภัย

วิธีการ : 1.ส่งเสริมประมงพื้นบ้าน

             2.อบรมความรู้ด้านกฎหมาย

             3.ส่งเสริมให้มีการต่อทะเบียนเรือทุกขนาด

หุ้นส่วนพัฒนา/ ภาคีความร่วมมือ

 1. ประมงอำเภอ และจังหวัด
 2. เจ้าท่า
 3. อบต. และอบจ.
 4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ป่าสงวนแห่งชาติ
 1. หาหน่วยงานฝึกอบรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
 2. ค้นหาเป้าหมาย

ภาคี 

 1. อบต.
 2. พช.
 3. พอช. / สภาองค์กรชุมชน
 4. อำเภอ
 5. อบจ.
 6. สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน
 7. พม.

คำขวัญตำบลคลองยาง : ประตูลันตา ศาสนารุ่งเรือง เมืองปาล์มยางมี คนดีศรีคลองยาง

 

เกาะลันตา หมู่เกาะแห่งความสุข

Facebook
Pinterest
Reddit
Threads

สถานที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม