เกาะกระดาน ชายหาดสีเขียว การท่องเที่ยวยั่งยืน

เกาะกระดาน ชายหาดสีเขียว การท่องเที่ยวยั่งยืน
ผู้แทนมูลนิธิอันดามัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน จำนวน 150คน ภายใต้โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
โดยบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสัมพันธ์ เรื่อง “การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ ท่าเทียบเรือปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn