โครงการการเสริมพลังชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรังเพื่อการจัดการประมงอย่างรับผิดชอบ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา
มูลนิธิอันดามัน ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมการประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน
แผนงานวิจัย “โครงการการเสริมพลังชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรังเพื่อการจัดการประมงอย่างรับผิดชอบ” โดย อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริม สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (ส.อวช.)และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ ห้องประชุม โรงกาแฟมาเจอนี่ อ.เมือง จ.ตรัง
https://scontent.fhdy2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/376004595_332639069112466_8581403472011133308_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg_s600x600&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=5614bc&_nc_ohc=LgyIx10VsbAAX-3xVGi&_nc_ht=scontent.fhdy2-1.fna&oh=00_AfDg2nB7T2lNomlAa3vS0buOTwF_L-4l51nrtziLio4cgw&oe=651393C0
https://scontent.fhdy2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/375969071_332640409112332_4982002732373015051_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=5614bc&_nc_ohc=ItalTtAK7i4AX9nvKhr&_nc_ht=scontent.fhdy2-1.fna&oh=00_AfC0ed_Vv0wV6IjhxXRSZGB9TaZrvAZcQpMP-ubKC5gJ3g&oe=651396BE
โดยร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย ทั้ง 3 โครงการได้แก่
1. โครงการเสริมพลังชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง เพื่อการจัดการประมงอย่างรับผิดชอบ (Empowering Trang Coastal Communities for Responsible Fishers Management)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการประมงชายฝั่งเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดตรัง ( Developing Coastal Fisheries Potential for Strengthening Local Fisheries Organizations in Trang province)
3. โครงการจัดการนวัตกรรมกระบวนการเพื่อหนุนเสริมการทำประมงชายฝั่งของจังหวัดตรัง อย่างรับผิดชอบ (Innovation Process Management for Supporting Responsible Coastal Fisheries in Trang Province)
ซึ่งทุกโครงการล้วนมีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชายฝั่ง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

#มทร.ศรีวิชัย ตรัง #งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
#องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกรรมการ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn