ปฏิญญาลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

9.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ประเด็น : อำเภอเป็นผู้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกตำบล ทุกเครือข่าย สร้างกลไกในการขับเคลื่อนงาน 

เป้าหมาย: ผู้นำท่องที่ท้องถิ่นแกนนำกลุ่มต่างๆ 

วิธีการ : กระจายอำนาจตามบทบทหน้าที่ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เช่น เกียรติบัตร รางวัล

หุ้นส่วนพัฒนา/ภาคีภาคส่วน

  1. อำเภอท้องที่ และท้องถิ่น
Facebook
Pinterest
Reddit
Threads

สถานที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม