IKI นิเวศบริการหญ้าทะเล

โครงการ นิเวศบริการหญ้าทะเล เป็นโครงการดำเนินการจาก สำนักเลขาธิการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัย (Dugong MOU Secretariat) ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP/CMS) เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรภาคีท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 5 ประเทศ คือ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ติมอเลสเต และประเทศไทย ในการผลักดันการอนุรักษ์นิเวศบริการหญ้าทะเลในพื้นที่เป้าหมายในประเทศต่างๆ 

ในประเทศไทย มูลนิธิอันดามัน ได้รับคัดเลือกให้เป็นภาคีหลักในการดำเนินโครงการ โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือ ตลอดแนวเขตชายฝั่ง จังหวัดตรัง กิจกรรมหลักของโครงการ คือ การผลักดันนโยบายด้านการอนุรักษ์รวมถึงทำการประเมินหญ้าทะเลโดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ส่งเสริมการให้ความสำคัญของนิเวศบริการบริการของระบบนิเวศหญ้าทะเล รวมถึงสนับสนุนการอนุรักษ์ที่นำโดยชุมชน ผ่านการพัฒนารูปแบบธุรกิจชุมชนที่ให้ชุมชนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์หญ้าทะเล และพะยูน

เป้าหมายหลักของโครงการ:

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศหญ้าทะเลและนิเวศบริการหญ้าทะเล – ปกป้องความมั่นคงด้านอาหารและการตั้งรับปรับตัวของชุมชนชายฝั่งทะเลที่เปราะบางท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ระยะเวลาโครงการ:

3 ปี (มกราคม 2563 ถึง ธันวาคม 2565 )

ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม:

www.dugongseagrass.org/projects/seagrass-ecosystem-services-project/

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn