การวัดรูปตัดชายหาดด้วยระบบติดตามความเปลี่ยนแปลงของชายหาด BMON!

🌊🌍🌱 มาปรับตัวเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ภูมิอากาศ และการกัดเซาะของชายฝั่ง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง!🌱🌍🌊 by Beach for life
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 กรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ร่วมกับ สสส. ได้จัดกิจกรรมอบรมที่ไม่ธรรมดาเลย! เพราะได้ผสมผสานทั้งความรู้ นวัตกรรม และความสนุกสนานในกิจกรรมฝึกปฏิบัติและ21
พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์วัดรูปตัดชายหาดให้ชุมชนใช้ตรวจวัดชายหาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการเก็บข้อมูลที่ได้มาเป็นฐานข้อมูลของชุมชนชายฝั่งและทช. ต่อไป
ความรู้จากการเข้าร่วมการอบรมและฝึกการวัดพื้นที่ชายฝั่งในครั้งนี้ ไม่เพียงทำให้เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกัดเซาะชายฝั่ง ใน จ.ตรัง เป็นเรื่องง่ายๆ แต่เรายังทำให้เป็นประสบการณ์ที่สนุกสนาน! โดยมี ผศ. ดร. สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง เป็นวิทยากร
มูลนิธิอันดามันและตัวแทนจากชุมชนชายฝั่ง ได้ลองแล้วว่ามันง่ายมากๆ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูคู่มือการวัดได้ที่ลิงค์ https://beachlover.net/…/uploads/2019/07/BMON-Manual.pdf
“มาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้เพราะว่าคุณคือคนสำคัญ”
เราขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอป BMON และเข้าร่วมในการวัดรูปตัดชายหาดใกล้ๆตัว!
และมาเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปด้วยกัน! ✨✨✨✨✨
——————————————————————————–
🌊🌍🌱 BMON Training for Coastal Erosion ! 🌱🌍🌊
ิ@Beach for life!
On December 20, 2023, the Coastal Resource Conservation Division organized & ThaiHealth Promotion Foundation an extraordinary training event! We blended knowledge, innovation, and enjoyment in practical sessions and beach profiling using the Beach Monitoring (BMON) system to track shoreline changes!
Participants not only gained insights into climate change and coastal erosion in South of Thailand province but also had a fun in workshop, training by Asst.Prof.Somparat Ritpring Ph.D.
As a result of this event, participants now have the knowledge and tools to continuously monitor and contribute data to the community’s coastal database, fostering collaboration between coastal communities and environmental agencies.
Thanks to this awesome event, participants are now armed with the know-how and tools to keep tabs on the coastal scene, adding valuable data to the community’s beachside database. It’s all about fostering that easy-way collaboration between coastal communities and the eco-savvy agencies! 🏖️📊✨
The Andaman Foundation and coastal community representatives discovered that using BMON is remarkably easy. For those interested, a measuring guide can be found at this link: BMON Manual.
“Join us in this transformation because you matter.”
We invite you to download the BMON app and join us in profiling the beaches nearby. ✨✨✨✨✨✨

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn