๘ มีนาคม ๒๕๖๗ “วันสตรีสากล” ผู้นำสตรีท้องถิ่น ก้าวย่างของความเท่าเทียม !!

เครือข่ายสตรีประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้อง รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งอาชีพ รายได้ ของเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน ที่ส่งต่ออาหารทะเลปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ 🐬🐟🐠🦑
ด้วยในช่วงหลายทศวรรษ ที่ผ่านมา เราเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน ได้ช่วยกันดูแล รักษา ฟื้นฟู ระบบนิเวศ ช่ายฝั่งทะเลซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน แหล่งอาหารทะเลสำหรับทุกคน
เราทีกติกาชุมชนป้องกันเครื่องมือประมงที่ทำลายล้างทุกชนิด เราช่วยปกป้องคุ้มครองแหล่งหญ้าทะเล อนุรักษ์พะยูนฝูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเราทำกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลในรูปแบบต่างๆ มาอย่างยาวนาน
บัดนี้ กลับมีร่างกฎหมายที่ไม่เอื้อให้เกิดการทำประมงอย่างยั่งยืน เราจึงขอร่วมพลังกับเครือข่ายสตรีประมงพื้นบ้านทั่วประเทศ ในการหยุดยั้งร่างกฎหมายประมง ที่เอื้อให้เครื่องมือประมงทำลายล้าง ให้เข้ามาทำประมงอย่างถูกกฎหมายในพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งถือเป็นหายนะอย่างร้ายร้างต่อทรัพยากรและระบบนิเวศที่เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษา
ในนามสมาคมเครือข่ายสตรีประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง เราขอคัดค้าน การกำหนด เรือประมงที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ที่ใช้เครื่องมือประมง ดังต่อไปนี้ สามารถออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านได้
๑) อวนลากแผ่นตะเฆ่
๒) อวนลากคานถ่าง
๓) อวนล้อมจับ
๔) อวนล้อมจับปลากะตัก
๕) อวนครอบปลากะตัก
๖) อวนช้อนหรืออวนยกปลากะตัก
๗) คราดหอยลาย
๘) คราดหอยแครง
๙) คราดหอยอื่นๆ
รวมทั้งการอนุญาตให้อวนล้อมปั่นไฟ ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำวัยอ่อนอย่างรุนแรงที่สุด และขอให้มีการกระจายอำนาจให้กับคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn