กิจกรรม : สร้างสมดุลระบบนิเวศทะเล โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และ ปลูกหญ้าทะเลในบริเวณเขตทะเลเส (สี่บ้าน)

กิอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โดยชุมชนชาวประมงท้องถิ่นบ้านน้ำราบ บ้านควนตุ้งกู ตำบลบางสัก บ้านเกาะมุก ตำบลลิบงอำเภอกันตัง บ้านฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้ร่วมกันกำหนดกติกาการทำประมง การอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทาฃทะเลและชายฝั่ง ป่าชายเลน คลอง หญ้าทะเล และพะยูน โลมา และเต่าทะเล ของเขตทะเลเส(สี่)บ้าน บนเนื้อที่ 28,000 ไร่ ร่วมกับอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง และสมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง คณะนักเรียน และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงได้เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
ในการจัดงานครั้งนี้เราได้ทราบอย่างหนึ่งได้อย่างชัดเจนว่า
บ้านน้ำราบ ไม่ได้มีแค่ทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่เป็นความเข้มแข็งของชุมชน และความสามัคคี ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่ทำให้ กติกาชุมชนมีความเข้มแข็งในหลากหลายมิติ
ผู้นำชุมชน และสมาชิกหลากหลายเจเนอเรชั่น มีการร่วมมือและช่วยกันตอบรับอย่างดีกับกิจกรรมในครั้งนี้ บรรยากาศในงานจึงเปี่ยมไปด้วยความรัก และเสียงหัวเราะ ของคนในชุมชน
นับว่าเป็นงานใหญ่ของปีนี้ที่ทำให้ทุกคนเกิดความรักใคร่ สามัคคี ปลูกฝังจิตสำนึก และความหวงแหนสมบัติอันล้ำค่า รากฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และทุกๆคนได้ร่วมปกป้องทรัพยากรในบ้านของเรา คืนความสมดุลของระบบนิเวศน์และรากฐานของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
        
 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn