ภาชนะขึ้นรูปผลิตจานใบไม้ จากกาบหมาก ณ ท่ายาง จ.สตูล

การสาธิตการอัดภาชนะจาก กาบจาก กาบหมาก พอนจากและวัตถุดิบอื่น โดยนางแช่ม อั้นเย็ก และทีม กลุ่มผลิตภันณ์จากทุ่งตะเสะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง อบรม ณ โรงเรียนบ้านท่ายาง จ.สตูล
🍽‘ภาชนะขึ้นรูปผลิตจานใบไม้ รักษ์โลก’ 🍽 หรือ ‘ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ’ ☘️ เป็นการนำวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้จากใกล้ๆตัวมาแปรรูป ใช้ทดแทนจานพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง และ ทำให้ลดปัญหาการใช้พลาสติกลง ทั้งในแหล่งท่องเที่ยว และชุมชน
🥤เนื่องจากวิกฤตขยะพลาสติกที่เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดปัญหาไมโครพลาสติกในทะเล ตกค้างและทำลายสิ่งมีชีวิตหลายรูปแบบ จนในที่สุดก็กลายเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ และ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
🍽☘️ การทำจานใบไม้หลากหลายรูปแบบ มีความสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารและร้านค้าที่หันมาใช้จานใบไม้ได้ รวมถึงสามารถทำให้ลูกค้าเห็นถึงความใส่ใจของผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีทัศนคติที่ดีกับผู้ประกอบการ
🎯มูลนิธิอันดามันมีความต้องการส่งเสริม การฝึกอบรม ให้ความรู้ การทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ให้กับครู นักเรียนและชุมชน บ้านท่ายาง ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล จากใบไม้ที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น
-พอนต้นจาก
-ใบจาก
-กาบหมาก
เมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากมาย
และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ทั้งไทยและต่างประเทศ
🔓ให้ชาวบ้านรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่น นำมาสร้างรายได้
ส่งเสริมความรู้และประกอบอาชีพ ต่อยอดพัฒนา ให้ชุมชนเข้มแข็ง
มีวิสาหกิจชุมชน สามารถสร้างรายได้ และเลี้ยงตนเองได้ สร้างรายได้สู่ครอบครัว จากสิ่งใกล้ๆตัว
   
  
  

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn