ร่วมขับเคลื่อนบ่อหิน สู่ตำบลสะอาด

ร่วมขับเคลื่อนสู่ตำบลบ่อหินสะอาด 😋♻️
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน แกนนำชุมชน และคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลบ่อหิน ร่วมประชุมจัดทำร่างข้อตกลงตำบลบ่อหิน ว่าด้วยการขับเคลื่อนบ่อหินสู่ตำบลสะอาด ลดภัยสุขภาพจากไมโครพลาสติกในทะเล🐬🐠🐬🐟🦑
ทั้งนี้เป็นที่น่ายินดีที่พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ทั้ง9ชุมชน ในตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือน และร่วมกันคัดแยกขยะจากต้นทาง
โดยในที่ประชุมเสนอแผนการจัดการขยะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินให้มีธนาคารหรือระบบจัดเก็บแบบชุมชนเริ่มนำร่องของหมู่ที่ 7 และขยายให้ครบทุกหมู่บ้านในปี 2567 เพื่อเป็นจุดรวบรวมและจำหน่ายวัสดุใช้แล้วระหว่างชุมชนกับผู้รับซื้อขยะและจัดให้มีคณะทำงานทุกหมู่บ้าน ทำป้ายให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและเสริมสร้างครัวเรือนต้นแบบ 100 เปอร์เซนต์ ในปี 2567
และจะมีการศึกษาดูงานการจัดการขยะจากต้นทาง และการทำธนาคารขยะในพื้นที่บ้านมดตะนอยเพื่อเป็นแนวทางกลับมาทำธนาคารขยะของตำบลบ่อหินและลงนามข้อตกลงชุมชนตำบลบ่อหินว่าด้วยการขับเคลื่อนบาอหินสู่ตำบลสะอาด ลดภัยสุขภาพจากไมโครพลาสติกในทะเลในเดือนมีนาคม 2567
……………………………………………………………………..,….
เป้าหมายบ่อหินสะอาด♻️♻️
1.ตำบลบ่อหินปลอดโฟมบรรจุอาหารที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
2.ลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งให้เหลือเฉพาะที่จำเป็น
3.ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ
4.การจัดการและกำจัดขยะในระดับครัวเรือนและชุมชน
5.การจัดการขยะอันตรายอย่างถูกต้อง
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
#ไมโครพลาสติกในทะเล#คัดแยกขยะ#ลดโลกร้อน
 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn