สสส: พัฒนาศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการระบบนิเวศชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการระบบนิเวศชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสุขภาวะ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมัชชาองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากร และ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี มูลนิธิอันดามันเป็นภาคีท้องถิ่นในการดำเนินงานในพื้นที่  

กิจกรรมหลักของโครงการ คือ การศึกษาระบบนิเวศน์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการจัดทำตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนในพื้นที่เขตเลเสบ้าน มีการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศน์ชุมชนพื้นที่ตรัง และ การปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ ธนาคารสัตว์น้ำและหญ้าทะเล พร้อมติดตั้งโซลาห์เซลล์ เพื่อการเพาะพันธุ์ปูม้า

เป้าหมายหลักของโครงการ:

เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างสุขภาวะชุมชน

ระยะเวลาโครงการ:

1 ปี (มีนาคม 2563 – กันยายน 2564)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn