ปัญหาหญ้าชะเงาใบยาว กับเต่าตนุในทะเลตรัง

เต่าตนุ (Green Turtle)เป็นเต่าที่กินหญ้าทะเลเป็นอาหาร ที่ผ่านมามีการปล่อยเต่าตนุลงทะเลเนื่องในกิจกรรมต่างๆ หลายครั้ง ประกอบกับศัตรุตามธรรมชาติของเต่าตนุลดลง ส่งผลให้ประชากรเต่าตนุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปรืมาณหญ้าทะเลไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรเต่า จึงเริ่มเกิดปัญหาตามมา
จุดเริ่มต้น …………
ปลายปี 2565 ปัญหาหญ้าทะเลขาดสั้นเป็นวงกว้างในพื้นที่เกาะมุก สร้างความหนักใจและวิตกกังวลให้กับชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ เนื่องจากขาดแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ทำให้สัตว์น้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้นการขาดความหลากหลายของชนิดพันธุ์หญ้าทะเล ทำให้พะยูนต้องเข้ามาหากินใกล้ชายฝั่ง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเรือชนมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม มูลนิธิอันดามัน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง โดยผศ.ดร.พรเทพ วิรัชวงศ์ ได้ทำการติดตั้งกล้องบันทึกภาพใต้น้ำเพื่อหาสาเหตุการขาดสั้นของหญ้าทะเลตามคำบอกเล่าของชาวบ้านที่บอกเราว่าหญ้าคาทะเลหมดไป เพราะเต่ากินน
จึงเป็นที่มาของคำตอบข้อสงสัยดังกล่าว ที่พบว่าประชากรเต่าตนุเพิ่มมากขึ้น ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น แล้วเราจะมาช่วยกันได้อย่างไร ??
ข้อเสนอที่เราเคยร่วมพูดคุยกันในเวทีประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. ประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานยุติการปล่อยเต่าตนุลงทะเล เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของประชากรเต่า
๒. ทำการวิจัยนับจำนวนประชากรเต่าอย่างจริงจังควบคู่กับการสำรวจแหล่งหญ้าทะเลที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน และนำมาวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับประชากรเต่าของหญ้าทะเล เพื่อพิสูจน์ว่าเต่าเยอะเกินกำลังการผลิตของหญ้าทะเลหรือไม่
หากเต่าเยอะเกินไป มีความต้องการกินหญ้าทะเลเกินกำลังการผลิตของหญ้าทะเล( Over Grazing) เราต้องมาช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลบนฐานทรัพยากรที่เรามี
ช่วงมรสุมที่ผ่านมา พบว่าหญ้าทะเลบริเวณเกาะมุก และหาดหยงหลำเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น คาดว่าเพราะเต่าตนุเปลี่ยนพื้นที่หากิน อาจทั้งจากสาเหตุที่หญ้าคาทะเลโตไม่ทันกิน และสาเหตุกระแสคลื่นลมแรง ทำให้ต้องอพยพย้ายถิ่นไปหากินที่อื่น
จนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ ที่๑๕ กันยายน ๖๖ ทีผ่านมา เราได้ลงพื้นที่จับพิกัดแนวเขตอนุรักษ์หญ้าทะเลบ้านปากคลอง สิ่งที่พบคือหญ้าทะเลแปลงใหญ่ ใบยาว หายไปจากพื้นที่ คงเหลือแต่ตอสั้นๆ ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำลดลง ชาวบ้านที่เคยหาหอยชักตีนก็หาไม่ได้
เรายังมีความหวัง มาช่วยกันสำรวจ ติดตาม ประชากรเต่าตนุในพื้นที่ทะเลตรัง และสำรวจแหล่งหญ้าทะเลอย่างจริงจัง เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไปนะคะ
ภาพจริง เหตุการณ์จริง ….บันทึกจากกล้องใต้น้ำ บ้านเกาะมุกด์
#รักทั้งพะยูนและเต่าทะเล#ช่วยเต่าตนุ#ช่วยหญ้าทะเล คืนความสมดุลย์ของระบบนิเวศ #OverGrazing