IUCN: เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเล

มูลนิธิอันดามันร่วมดำเนินโครงการ เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเล ใน 8 หมู่บ้าน ของพื้นที่ตำบลเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ในฐานะ องค์กรภาคี โดยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่อง เพื่อดำเนินการส่งเสริมรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับท้องถิ่น ปรับปรุงรูปแบบและนโยบายด้านการจัดการขยะ โดยมีการทำงานร่วมกับ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ประเทศไทย 

เป้าหมายหลักของโครงการ:

  • เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆในการปรับปรุงนโยบายด้านการจัดการขยะในระดับท้องถิ่นในพื้นที่ โดยการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะในระดับชุมชน แผนการจัดการและนโยบายในระดับตำบล และการส่งเสริมความร่วมมือของภาค ธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆในพื้นที่
  • เพื่อพัฒนาและสาธิตรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับท้องถิ่น การจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน และวัสดุรีไซเคิลอื่นๆในระดับ ท้องถิ่น
  • เพื่อพัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการดําเนินการด้านการจัดการขยะโดยผู้ประกอบการ

ระยะเวลาโครงการ:

16 เดือน (พฤศจิกายน 2563-กุมภาพันธ์2565)

ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม:

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn