การขับเคลื่อนเกาะลันตาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “Blue & Green Island”

“เกาะลันตา เกาะแห่งความสุข”
การขับเคลื่อนปฏิญญาลันตา เป็นความหวังใหม่ของพี่น้องชาวเกาะลันตา ที่จะได้ร่วมกันพัฒนา หมู่เกาะลันตา ก้าวสู่ Green & Blue Island
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้าชมและติดตามความคืบหน้าของปฏิบัติการโครงการปฏิญญาลันตา ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยว และภาคประชาชน รวม 48 หน่วยงาน ซึ่งมีการนำเสนอปฏิญญาเกาะลันตา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการขับเคลื่อน “ปฏิญญาอ่าวลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island”
“ปฏิญญาลันตา” คือความร่วมมือระหว่างพี่น้อง ชุมชน ภาคส่วนต่างๆ ให้ร่วมกันฟื้นฟู พัฒนา สนับสนุน การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ไปควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม พลังงานสะอาด คุณภาพชีวิต การประมงอย่างยั่งยืน และการลดภัยคุกคามจากไมโครพลาสติก
เกาะลันตาเป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดกระบี่ที่มีความสำคัญทั้งประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม รวมถึงความสมบูรณ์และความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชาวบ้านในท้องถิ่น ชนเผ่าชาติพันธุ์ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของความต้องการที่จะพัฒนาลันตา ไปสู่เกาะแห่งความยั่งยืน ในด้านต่างๆ และทุกพื้นที่ การแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน การร่วมมือเก็บขยะตามหาดต่างๆ การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนและหญ้าทะเล ฝายมีชีวิต และการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ผู้ประกอบการต่างๆ และโรงแรม ในอำเภอเกาะลันตา ล้วนแล้วแต่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการยกระดับสถานประกอบการ สู่ โรงแรม และการท่องเที่ยวสีเขียว และ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการจัดการแยกขยะต่างๆ การร่วมมือกันกับหน่วยงานภาครัฐและชาวบ้านอย่างมุ่งมั่น ในการที่จะทำให้เกาะลันตา เป็นสถานที่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง เกี่ยวกับการดำน้ำดูปะการังหลากสี หรือ Free Dive โดยไม่ทำลาย และร่วมดูแลธรรมชาติ ทำให้เราเห็นถึงความก้าวหน้าใน ก้าวสู่ Green & Blue Island ที่กำลังจะเป็นจริงในเร็ววันนี้

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn