มูลนิธิอันดามัน

SAN

มูลนิธิอันดามัน (Save Andaman Network- SAN) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร
จดทะเบียนเป็นมูลนิธิด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เราเป็นองค์กรที่สนุบสนุนนด้านการใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยังยืน, เสริมสร้างศักยภาพ และความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ให้กับชุมชนท้องถิ่นและผลักดันโอกาสด้านการสร้างอาชีพทางเลือกอื่นๆ ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านชายฝั่ง

คลื่นสร้างสรรค์ที่ก่อตัว

เดิมทีแล้วมูลนิธิอันดามัน ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทตั้งแต่สมัย สึนามิ   (พ.ศ.2547)  โดยตอนนั้นเราอยู่ในเครือข่ายฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน และทำงานเป็นเครือข่ายฟื้นฟูชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิอันดามัน ในปี พ.ศ.

ปฏิญญาลันตา
ประชาชนในพื้นที่เกาะลันตา หลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันทำปฏิญญา 9 ข้อ เพื่อพัฒนาเกาะลันตาสู่ Green & Blue Island
Click Here
MOU ปากเมง - หาดยาว - เกาะกระดาน
"สู่ชายหาดสีเขียว การท่องเที่ยวยั่งยืน"
Click Here
สมาคมชาวประมงพื้นบ้าน
การรวมตัวของชาวบ้านชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้ที่มีถิ่นฐานและประกอบอาชีพชาวประมงอย่างดั้งเดิม รวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู รวมถึงรักษาทรัพยากรชายฝั่ง ด้วยการทำประมงที่ถูกวิธี
Click Here
Previous slide
Next slide

ความร่วมมือจาก หลากหลายภาคส่วน

มูลนิธิอันดามันไม่เพียงแต่ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตการทำงานในเฉพาะส่วนเท่านั้น เราได้มีการประสานงานความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาในทุกมิติ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ชาวประมง ชาวบ้าน ไปจนถึง กลุ่มซาเล้งในชุมชนนั้นๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีบทบาทในการแก้ปัญหา และมีการตกลงร่วมมือกันอย่างจริงจัง และเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหลากหลายภาคส่วนในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกิดความร่วมมือกัน เพื่อที่ทุกๆพื้นที่ในชุมชน จะสามารถปกป้องผืนป่าและทะเล รวมถึงเห็นความสำคัญของทรัพยากร  ไปจนกระทั้งการปฏิบัติที่ดี และ มีจิตสำนึก ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

โครงการที่ดำเนินการ

ส่วนหนึ่งของโครงการทำงานภายใต้มูลนิธิอันดามัน ผ่านเรื่องราวต่างๆ ที่ทำให้เราสู้ต่อ

จังหวะก้าวและกระบวนท่าที่ทำ
"รูปแบบการทำงานที่มีทั้งโครงสร้างและระบบปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการพัฒนาเสริมสร้างระบบนิเวศน์ ทะเล ชุมชน และโลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น"

ปัญหาขยะทะเล

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

ป่าชายเลน

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

โครงการหญ้าทะเล

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

โครงการอนุรักษ์พะยูน

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

เศรษฐกิจชุมชน

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

ขยะชุมชน

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

"เริ่มที่เรือและเริ่มที่เรือน"
เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ คิด ปฏิบัติ และ แก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความเข้มแข็งในการจัดการและพึ่งพาตนเอง ในระยะยาว

พลังงานสะอาด

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

#ค่าไฟต้องแฟร์

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

ภาวะโลกร้อน

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

ภาวะโลกร้อน กับ พลังงาน จะเห็นว่าการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้า จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Global Warming Potential หรือ GWP) เพียงแค่ 1 เท่า เมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะมีมีเทนเป็นองค์ประกอบหลัก เมื่อเกิดการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมจะมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกมากขึ้นถึง 21 เท่า นี่คือปัจจัยหลักที่พ่วงกันทั้งหมดที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ

อ่านเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน

และการขับเคลื่อนสู่โลกใบใหม่ที่สดใส สะอาด และข้อมูลเกี่ยวกับ Climate Change

สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ ทุกพื้นที่กำลังขยับเดินเรื่องวิถีชีวิต การเป็นอยู่ รายได้ ทรัพยากร เศรษฐกิจชุมชน

แต่ทำอย่างไรเราจะไม่ตกเป็นทาสนายทุน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในพื้นที่อย่างทะนุถนอม พร้อมปกป้องและดูแลรักษา ให้เป็นฐานเศรษฐกิจและแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ของจังหวัด ของประเทศ ของโลก

"แถบรอบเกาะเรานี้ ยังมีทรัพยากรทางทะเลชุกชุมมาก เรือจากที่ไหนๆก็นิยมมาหากินกันแถบนี้ พวกเราไม่ต้องออกเรือไกล ไปสิบนาทีก็ได้ทำกินแล้ว ต้องช่วยกันรักษาและฟื้นฟู คู่ไปกับการปกป้องอย่าให้ใครมาทำร้าย ทำลายเกินพอดี"

โครงการที่กำลังดำเนินงาน

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

โครงการวิสาหกิจชุมชน 1
ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ Eco-Print กับสุดยอดลวดลายและสีสันจากธรรมชาติ
Click Here
โครงการวิสาหกิจชุมชน 2
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
โครงการวิสาหกิจชุมชน 3
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
โครงการวิสาหกิจชุมชน 4
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
โครงการวิสาหกิจชุมชน 5
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide

ติดตาม
กิจกรรม
ของเรา

พันธมิตร