มูลนิธิอันดามัน

มูลนิธิอันดามัน (Save Andaman Network- SAN) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร จดทะเบียนเป็นมูลนิธิด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เราเป็นองค์กรที่สนุบสนุนนด้านการใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยังยื่น, เสริมสร้างศักยภาพ และความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ให้กับชุมชนท้องถิ่นและผลักดันโอกาสด้านการสร้างอาชีพทางเลือกอื่นๆ ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านชายฝั่ง

ติดตาม
กิจกรรม
ของเรา

พันธมิตร