กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม: โครงการตรังยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

โครงการตรังยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม: สร้างการเรียนรู้การจัดการขยะ สู่การพัฒนาการขับเคลื่อนตรังยั่งยืน เป็นโครงการที่มาจากแนวคิด การขับเคลื่อนจังหวัดตรังด้านการจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยเน้นการรับผิดชอบร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาขยะ โดยเฉพาะขยะโฟมและพลาสติกจากทั้ง ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้บริโภค กิจกรรมหลักของโครงการ คือ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (3 Rs) มีกิจกรรมรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก มีการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ งดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในสวนสาธารณะและสถานที่ราชการรวมถึงหน่วยงานในความรับผิดชอบของรัฐ และมีจัดการขยะบกสู่ทะเลและขยะทะเล โดยคณะทำงานหลักของโครงการ เป็นการทำงานร่วมกันของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มูลนิธิอันดามัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ส่วราชการจังหวัดตรัง

เป้าหมายหลักของโครงการ:

  • ตรังเมืองปลอดโฟมบรรจุอาหารที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายใน 1 ปี เพื่องดการใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดมลภาวะในแม่น้ำ ทะเล และลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งที่จะเกิดจากการปนเปื้อนของสารเคมีจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่อาหาร 
  •  ลดขยะพลาสติก เพื่อลดขยะพลาสติก ลดมลภาวะในแม่น้ำ ทะเล และลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารเคมีจากพลาสติก 

ระยะเวลาโครงการ:

3 ปี (มกราคม 2561 ถึง ธันวาคม 2564 )

ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม:

https://www.deqp.go.th

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn